Oddělení hematologie, biochemie a krevní transfúze Ústřední vojenské nemocnice v Praze

Politika jakosti

Politika kvality ÚCL, KL

  

Současná oblast působnosti, předmět činnosti a poskytované služby:

 • Odborná, výzkumná, výrobní a organizační základna transfuzní služby Armády České republiky, která zabezpečuje plnění úkolů v oboru podle požadavků AČR a v souladu s požadavky a normami NATO.
   
 • Zabezpečuje zásobování transfuzními přípravky klinická oddělení ÚVN, polní nemocnice AČR v zahraničních misích, provádí související laboratorní vyšetření.
   
 • Provádí laboratorní vyšetření v oboru klinické hematologie, klinické biochemie a klinické mikrobiologie pro potřeby klinických oddělení ÚVN v požadovaném rozsahu, případně pro potřeby odborného zdravotnického spádu.
   
 • Oddělení klinické mikrobiologie, jehož nedílnou součástí je ATB středisko, poskytuje konziliární a konzultační činnost pro potřeby klinických oddělení ÚVN v požadovaném rozsahu, případně pro potřeby odborného zdravotnického spádu.
   
 • Provádí laboratorní vyšetření ve své odborné působnosti pro potřeby ozbrojených a bezpečnostní složek ČR na základě dílčích dohod.
   
 • Pro potřeby ÚVN a jejího spádu zabezpečuje péči v oboru hematologie, provádí ambulantní a konsiliární hematologická vyšetření a léčbu. V případě nutnosti léčby hematologického pacienta na lůžku, jsou pacienti v rámci možností hospitalizování na některém z oddělení ÚVN, případně odesláni na specializované pracoviště.
   
 • Je Ústředním logistickým a informačním centrem systému krizové krevní politiky státu, dle „Metodiky zajištění odběru a distribuce transfuzních přípravků a krevních derivátů pro potřeby civilního a vojenského zdravotnictví při hromadných urgentních příjmech postižených osob při mimořádných událostech“, vydané ve Věstníku MZ ČR č. 3/2008. OHKT je koordinátorem projektu „Krizová krevní politika státu“. Zajištění TP v případě přírodní katastrofy, teroristického útoku či války.

 1. Výroba bezpečných transfuzních přípravků.
  Dle zásad správné výrobní praxe, v souladu s platnou legislativou, požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv a normami Evropské unie.
   
 2. Kvalitní péče o hematologické pacienty ÚVN.
  Účelem systému managementu je spokojenost zákazníka s paletou poskytovaných vyšetření a kvalitou vydávaných výsledků laboratorních vyšetření. Spolupracujeme s lékaři žádajícími o vyšetření od definování požadavků na vyšetření, poskytujeme pokyny související s fází před vlastním vyšetřením až po komunikaci v rámci interpretace výsledků laboratorního vyšetření a postupů související s transfuzními, biochemickými a hematologickými metodami.2. Kvalitní péče o hematologické pacienty ÚVN.
   
 3. Poskytování bezchybných a včasných laboratorních výsledků.
  Zavazujeme se k používání zásad správné laboratorní praxe v Klinických laboratořích správné profesionální praxe a uplatňování nejnovějších poznatků při realizaci laboratorních vyšetření. Na pracovišti se dbá na dodržování všech norem a předpisů týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti práce ve zdravotnické laboratoři a na správnou manipulaci s biologickým materiálem. S informacemi, daty a výsledky pacientů je zacházeno s ohledem na bezpečnost, utajení a důvěrnost.
   
 4. Kvalitní a vyškolený tým pracovníků – záruka kvalitních služeb a produktů
  Neustálým zvyšováním odborné způsobilosti pracovníků vytváříme personálně odborné předpoklady pro hladký chod oddělení. Pracovníci se zavazují sledovat trendy v oblasti metod laboratorních vyšetření a zavádět do praxe doporučení odborných společností a vědeckých poznatků s cílem zvýšení standardu poskytovaných služeb.
   
 5. Snaha o neustálé zlepšování systému managementu kvality – systému řízení, s důrazem na akceptaci stále se měnících podmínek v oblasti zdravotnictví
  Všichni pracovníci jsou seznamováni s dokumenty v rozsahu svých činností a jsou si vědomi povinností vyplývající z vyhlášené politiky kvality. Jsou povinni platné postupy uplatňovat v praxi a v rámci svých odpovědností navrhovat opatření s cílem trvalého zlepšování systému managementu kvality. Systém managementu kvality je uplatněn ve všech činnostech laboratoře, zejména však v oblasti řízení a odborné způsobilosti laboratoře.
   
 6. Spokojený zákazník (dárce, pacient, příjemce laboratorních výsledků, odběratelé transfuzních přípravků; krevních derivátů
  Veškerá činnost Klinických laboratoří je zaměřena na spokojenost klientely a ve prospěch pacientů. Názory, připomínky ale i stížnosti z řad zákazníků, partnerů či jiných odborníků jsou řešeny transparentně, korektně a jsou zdrojem k dalšímu zlepšování systému managementu kvality a poskytovaných služeb.

Z úrovně vedoucího Klinických laboratoří se zavazuji trvale vytvářet předpoklady a podmínky k zajištění plnění požadavků ČSN EN ISO 15189 dále v souladu s mezinárodními akreditačními standardy nemocnic dle SAK.

Celkové cíle systému managementu kvality

Zvyšování odborné způsobilosti pracovníků jako jeden z předpokladů schopnosti správně realizovat laboratorní vyšetření.

 

Dne: 10.1.2014
Vedoucí Klinických laboratoří: pplk.MUDr.Miloš Bohoněk,Ph.D

Dne: 10.1.2014
Ředitel ÚCL: plk.MUDr.František Bílek, Ph.D

 

 

Cíle kvality na rok 2015

 

 1. Akreditace Klinických laboratoří dle ČSN EN ISO 15189:2012.
  Termín: 18.9.2015, Odpovídá: MUDr.M.Bohoněk, Ing.M.Kricnerová
   
 2. Rozšíření rozsahu akreditace dle ČSN EN ISO 15189:2012 v oboru klinická hematologie (Anti - Xa).
  Termín: 18.9.2015, Odpovídá: RNDr. V. Mašková
   
 3. Akreditace vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru klinická biochemie pro zdravotní laboranty – praktická část.
  Termín: 31.12.2015, Odpovídá: Ing.T.Markovina
   
 4. Akreditace vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru mikrobiologie pro zdravotní laboranty – praktická část.
  Termín: 31.12.2015, Odpovídá: G.Hornová, J.Valová
   
 5. Reakreditace vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru hematologie a transfuzní služba pro lékaře a NLP.
  Termín: 30.06.2015, Odpovídá: MUDr.M.Bohoněk
   
 6. Cytologie likvoru - zavedení přípravy a hodnocení trvalého cytologického preparátu.
  Termín: 31.12.2015, Odpovídá: RNDr. V. Mašková, MUDr. L. Pospíšilová
   
 7. Vypracování E-learning v rámci vzdělávání zaměstnanců ÚVN (nelékařské profese) – vypracování nového kurzu + doplnění kurzu Acidobazická rovnováha o problematiku POCT.
  Termín: 31.12.2015, Odpovídá: J. Herynková, J. Macáková, Ing. B. Srpová
   
 8. Validace a zahájení výroby kryokonzervovaných trombocytů z buffy-coatu.
  Termín: 31.12.2015, Odpovídá: Bc. E. Stašková, Bc. E. Sládková
   
 9. Zavedení a validace molekulárně genetických stanovení alelických variant fenotypových antigenů na lidských erytrocytech krevněskupinových systémů Rh (C, c, E, e, V, VS), Kell (K, k, Kpa, Kpb, Jsa, Jsb), Duffy (Fya, Fyb, GATA, Fyx), Kidd (Jka, Jkb), MNS (M, N, S, s, U, Uvar), Lutheran (Lua, Lub), Dombrock (Doa, Dob, Hy, Joa), Landsteiner-Wiener (LWa, LWb), Diego (Dia, Dib), Colton (Coa, Cob), Scianna (Sc1, Sc2) pomocí lidské genomové DNA dárců krevních skupin 0 RhD +/- společně se zavedením a validací odpovídajících sérologických vyšetření a zahájení rozšířeného typování vybraných dárců krve.
  Termín: 31.1..2015, Odpovídá: Ing. L. Landová
   
 10. Rozšíření rozsahu akreditace dle ČSN EN ISO 15189:2012 v oboru imunohematologie (Rh (CcEe), Kell (K) a Cw fenotyp).
  Termín: 18.9.2015, Odpovídá: Ing.L.Landová
   
 11. Snížit o proti roku 2014 počet reklamací na dodávky lidské plazmy pro frakcionaci ze strany zpracovatele (Baxter).
  Termín: 31.12.2015, Odpovídá: Bc. E. Stašková, Ing. H. Voslařová
   
 12. Zahájení provozu laboratoře molekulární diagnostiky v rámci OKM.
  Termín: 30.6.2015, Odpovídá: MUDr. M. Čurdová
   
 13. Vytvoření elektronické žádanky v AMIS*HD pro mikrobiologická a imunohematologická laboratorní vyšetření.
  Termín: 31.12.2015, Odpovídá: MUDr. F. Bílek
   
 14. Zavedení elektronického dokumentačního systému (ÚCL).
  Termín: 30.06.2015, Odpovídá: MUDr. F. BílekVypracoval: Manažer kvality ÚCL: Ing. Miroslava Kricnerová, Dne: 12.1.2015
Schválil: Vedoucí Klinických laboratoří: pplk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D, Dne: 12.1.2015
Schválil: Ředitel ÚCL: plk.MUDr.František Bílek, Ph.D Dne: 12.1.2015